モン語

Cov credit card, muaj yog lub hlis tom ntej pob sum los yog tuaj, xws li revolving credit nrog ib co ntawm cov nyiaj them txoj kev, tiam sis, phuv thiab revolving credit yuav coj paj txaus siab. Raws ...