Grad kartice revolving kredit | kao ?to je kamatna stopa provizije od prora?una, detalje usluga

Kada koristite Citi kartice je, u okviru projekta ?trgova?ki ribonukleinske dostupnih okvira”, mo?ete odabrati revolving kredit. Dostupno okvir odre?en je u fazi ispitivanja se izvode u vrijeme ugovora kartice, u nekim slu?ajevima postoji i slu?aj u kojem je postavljena manja koli?ina novca od dostupnih okvira kartice. Ako je u okviru raspolo?ivih okvira, mogu?e je odabrati revolving kredit u trgovini.

 

Osim toga, grad kartica Postoje dvije vrste slu?bi ?sve okre?e od ribonukleinske-poslije”. ?Sve ribonukleinske” je, ?ak i ako ne odredite smetaju revolving kredit u trgovini, je usluga, kao ?to su pla?anje u revolving kredit. Ako navedete pau?alnom iznosu ili u ratama, kako bi bili sigurni da ?e se uva?iti kao revolving kredit, u vrijeme kori?tenja budimo oprezni.

 

?revolving kasnije” je, ?ak i ako navedete pau?alnom iznosu ili u ratama, je servis koji mo?e promijeniti na?in pla?anja na revolving kredit kasnije. Ova usluga, tako da se dijeliti postupak na telefon ili interneta, mo?ete koristiti.

 

referentna | ribonukleinska Kasnije | Za otplatu navedenih na?ina otplate
revolving kredit prednosti i mane

 

Grad kartica, je podijeljen u dva ?pravocrtno Naravno Flex promjenljiv tijek”. U pravocrtnoj Naravno, mo?ete odrediti otplate iznos mjese?ne u rasponu od 10.000 jena do 50.000 jena (10.000 jena). Me?utim, ako je trgova?ki ribonukleinske dostupni okvir je vi?e od 500.000 jena, to ?e biti u rasponu od 20.000 jena do 50.000 jena. U

 

flex Variable naravno, otplate iznos mjese?ne odre?uje raspolo?ivi saldo roka. Me?utim, ako je vi?e od kupovinu dostupan okvira, budu?i da je potrebno platiti vi?ak odjednom u narednih mjesec dana, budimo oprezni.

 

revolving kredit povjerenstvo Grada kartice revolving kredit kamatna stopa provizije
Grad kartice ?e varirati ovisno o vrsti i razdoblje kori?tenja kartice. Naime, Grad Stvarna godi?nja stopa u nagradnu karticu Grad gotovinu natrag kartice Grad Elite kartice ?od 13,2 do 18,0 posto (upis u principu 15,0 posto primjenjivo)”, ?15,0 posto” u Gradskoj jasan kartice, au drugoj kartici ?od 12,0 na 18,0 posto.” to ?e biti.

 

naknada kamatna stopa, ali to ?e biti izra?unata na ?Use iznos novca × realnu godi?nju stopu”, razli?ite kamatne stope naknade koje dolaze visi rok otplate. Na primjer, u slu?aju Gradski Clear kartice, u slu?aju rok otplate je godinu dana, ali morate na kocki je 15,0% od kamatnih stopa povjerenstva godi?njoj stopi, u slu?aju otplate u ?est mjeseci bit ?e 7,5 posto pola. Drugim rije?ima, ?to je kra?e razdoblje otplate, naknada kamatna stopa koja se pla?a je mala.

 

referentna | op?eg interesa (provizija) za revolving kredita, kamatne stope