Prenijeti ravnote?u u revolving kredit, glavni ravnote?a

Specifikacija poslan na neki kasniji datum kada kupovinu u revolving kredit, navedeni su na ?principal balance” i ?nose-na ravnote?u”. Jednostavno re?eno, prenijeti ravnote?u je duga, uklju?uju?i kamate se prenose u sljede?i mjesec, glavni ravnote?a se odnosi na glavnicu trenutno nepla?eni stanje.

 

nose-na ravnote?u i principal balance, ali dvije su opisane u op?e ?pro?le pla?anja trenutku, ovaj put na vrijeme pla?anja”. Drugim rije?ima, samo gleda na mjese?noj specifikaciji, morate biti u stanju razumjeti ru?ne nad ravnote?u i glavni ravnote?a smanjen je za to vrijeme pla?anja.

 

Na primjer, recimo da je platio 5.000 jena + proviziju svaki mjesec u revolving kredit. Zatim, ?to je opisano u najnovije kori?tenja specifikacije, ?prethodni mjesec nositi-na stanje 48.000 jena”, ?sljede?i mjesec nositi-na ravnote?u 45.000 jena”. U tom slu?aju, prema mjesecu isplate, 3, 000 jena duga ne zna?i da je smanjen.

 

na napraviti plan otplate, ne dopustite da je bitno da se shvati ru?ne preko ravnote?u i glavni ravnote?u. Kao i trenutni dug, za koji je ujedno i informacija koje se mogu shvatiti otplate situaciju, neka je provjeriti bez iznimke svaki mjesec.

 

referentna | Uvjeti revolving kredit u bilje?kama

 

 

kupovine detaljnije

 

glavnice flat-rate revolving mehanizam revolving kredit je Ya potro?a?a financija koje su usvojile ?glavni flat-rate metoda revolving” kreditna kartica tvrtke su tako?er ?esto vidi. To je zato ?to, osim glavnice svakog mjeseca fiksnom iznosu, odnosi se na sustav, kao ?to ?e platiti kamate koja se dogodila svaki put.

 

Valja napomenuti u ovom na?inu otplate, to je da je glavni ravnote?a i ravnote?a prenesena postoji mogu?nost da ?ne uklju?uje kamatnih stopa provizije”. Osim toga, u slu?aju nove uporabe kartice nakon isteka roka specifikacije, informacije na najnoviju izjavu ne odra?ava. Dakle, oni koji ?ele provjeriti specifi?an status zadu?ivanje i stanje otplate, va?no je odabrati metodu da se obratite potro?a?a financijskih i kreditne kartice tvrtke.

 

referentna | notacija pa?nje
prenijeti ravnote?u ili principal balance u zastupljenosti plan otplate revolving kreditne referentne

 

vrh stranice ?nose-na ravnote?u-glavni ravnote?e”, gdje su bankarske i kreditne kartice tvrtki druga?iji. Na primjer, on je postao ?prethodni pla?anje nakon ru?ne preko ravnote?e”, mogu?e je da ili su jednostavno opisao kao ?glavni” za glavni saldo. Iz tog razloga, o tome ?to se svaka stavka u specifikaciji je ono ?to misli?, bitno je da se ?vrsto uhvatiti.

 

osobito u slu?aju revolving kredit, mo?e koristiti nekoliko puta iznos mjese?ne uplate ne?e promijeniti puno, tu je problem u tome ?to postaje te?ko shvatiti ravnote?u koja je do sada koristio. Iako ne bih koristiti previ?e revolving kredit po sebi, iznena?enje oni postaju da skupo ?vi?e nego ?to se o?ekivalo Ako, kao ?to su ?eludac ... ?to je i nije malo. Shvatiti mjese?ni stanje zadu?ivanja i stanje otplate od

 

specifikacije, naravno, neka je uvijek provjeriti da li se nije dogodila plan otplate i pomak.