?ivot Card revolving kredit | kao ?to su kamatne stope provizije izra?una, detalje usluga

U revolving kredit ?ivota karticu, mo?ete odabrati mjese?ni plan otplate od tri predmeta. Odaberite plan otplate iz ?3000 jena, 4000 jena i 5.000 jena” u vrijeme podno?enja zahtjeva, mogu?e je da se slobodno postaviti i mijenjati na sli?an vremena.

 

Osim toga, ?ivot kartica je tako?er dodao uslugu pod nazivom ?ribonukleinske kasnije”. U ovu uslugu, ?ak i ako navedete pau?al ili rate u trgovini, mo?ete promijeniti u revolving kredit kasnije. Budu?i da je ra?un se mo?e koristiti s bilo stigao u ruci, mo?ete promijeniti plan otplate u skladu sa situacijom ku?anstva u to vrijeme.

 

Me?utim, budu?i da je pod uvjetom da je rok za promjenu, budimo oprezni. Promjena postupak mo?e obaviti na internetu.

 

Osim toga, automatski revolving kredit je odabrana ?ivot kartica, tako?er postoje uslugu pod nazivom ?AUTO ribonukleinske”. Je usluga koja se primjenjuju i na oba trgova?ki caching, ?ak i ako se odlu?ite pau?al, u ratama na ?alteru, bit ?e navode revolving kredit. Kada koristite revolving kredit od

 

?ivota kartice revolving kredit kamatna stopa provizije
do?ivotna iskaznica, to ?e se kamatna stopa provizije od ?zna?ajnog godi?njoj stopi od 15,0 posto.” Realna godi?nja stopa je kamatna stopa takvih kamatnih stopa pristojbe kada otpla?uje tijekom razdoblja od tro?enja jedne godine. Stoga, ako ?elite isplatiti na ako je ?est mjeseci, bit ?e obra?un do?i je potrebno kamatna stopa provizije od ?7,5 posto”, ?to odgovara polovici 15 posto.

 

Na primjer, ako ?elite vratiti u ?est mjeseci i trgova?ka 500.000 jena, pored ?500.000 jena × 7,5% = 37.500 jena”, nakon 6 mjeseci 7, Potrebno je naplata kamatna stopa od 500 jena.

 

Referentni | u revolving kredit revolving kreditnu op?eg interesa (Povjerenstvo), kamatne stope

 

?ivot kartice revolving shema otplate kredit
?ivot karticu od ?glavnice balans slide i interes linearnom metodom revolving” usvojen , U Ukratko, to je sustav i dalje klize (promjena), ovisno o stanju mjese?ne otplate.

 

kada je upotreba velikih ravnote?a postaje ve?e otplate od mjesec dana, stanje ?e biti manje otplate i smanjuje. S druge strane tu je jednostavan za kori?tenje pogodnosti za pla?anje dijela kamata je plan otplate koji je prioritet, postoje nedostaci poput glavnice malo je vjerojatno smanjiti.

 

Osim toga, u ?ivotu Card, koja je dala otplate simulacije kutak revolving kredit na web stranici, jednostavno dolaska u koli?inu novca u tom kutu, mo?ete napraviti mjese?ni plan otplate. Ako ?elite napraviti detaljniji plan otplate, mo?ete poku?ati da aktivno koristiti.

 

referentna | vrsta metode pla?anja revolving kredit