M?~tpz uuu pzxt? }?|u|u}u {}yy~?, ?x}u? p| }?|?}uut? u?~tu | ~uyu ur|ru|?{ Saison {pp

Saison {pp~p, ?x qywptp~ pp} q?w|? ~u}uu q?|? {?u, ?? usu ?x ?yq~{|uy~rz ?xsu?? pztp|p~ p?| {uz?~?u{ {ux?~tu ~uyu ur|ru|?{ ?xsusu q|pt. O| t? uuq?~u~ p}p}u~ ?z{u ~uyu ur|ru|?{, wp~p q?w|? ?|u} pztp|p~ , ~p?|p ?|u ?p~p q?|?s?~ ?xsusu, ~tpz-p? }?}{?~t?s? qp.

 

R~tpz-p?, ??pp~ ~uyu ur|ru|?{ u?~tu ?pp|pt ?yq~{|uy~rz tu{|ppy?, ~tpz-p? ?x}u {?u u?~tu wpqt?p|?p~, ?x}u? pztp|p~p , R?x ~uyu wp?pp| pz~ ?xsu ?pwu u}u. q~ }ux?}tu?~u y?, ?}? q?|}u qp {uxtu | ?pz qp|p~ w?~u ?|u} }?uqu?~ ?|tp~t qp?p ?pq|tp, ?p?| |? q?w|? ?|u} ?|?pz?, ~tpz-p?, }?}{?~, uquq?. ~uyu ur|ru|?{
Saison {pp~p~
3 {
Saison {p{p q| pq|pt, ~uyu ur|ru|?{ ?|u ??|? ?|wu?}t? 3 { q|t. @z pz~? ?|u} }p ?|wu?}t? qp|p~~p ?z{u ??xp? }ux?}t? { p~tp qp?? q| pq|pt, w?~u ?x ?q??p| {? qz~p pz pz~? ?|u}tu ~p ??~ p~?p|pt. ?xp? }ux?}t? { w?~u p~tp qp~tp

 

, {? pz|? ?|u}tu w?p, uu-u?t?{? pztp|p~?x. ?xp? }ux?}t? { 3, - u? ?}u~s? ?|u} (60,000 yu~ qp|p~ 1 yu~ pztp|p~?p) 000 yu~ p~tp qp~tp 10000 yu~ ~p|pt.

 

pz|? pp|?~ w|~ {u ?{u|ut? w?~u ?xp? }ux?}t? {~ pztp|p~?p, q?p? ~? }y~? ?|u} }ux?}?~ ?xp. ~uyu ur|ru|?{ ?|u} {uxu??}u~ ?z{u, ~tpz-p? pzxt? }?|u|u}u {}yy p|t {u|?, ?|usu ?|u}tut? pxpz ??~ {?}, p~tp ?y~u {?-p? {u|ut?.

 

q??p| ?y~u, ?pp}pp~ ?|tp qp qp|p~~?, | pz pz~ }u~?? pp}u|u? q|t p?p }p~ ?|usu ??|? q| pq|pt. S?|u}tu 30000 yu~ ~u}uu tp~ ?{u~ 10000 yu~ ~p?p q|pt.

 

?p | ~uyu ur|ru|?{ p ?|u ?t?u? w?~u {? ?xsu }?}{?~ qu? S??q?? (Gp| uy)

 

pzxt? }?|u|u}u {}yy ?p~p p|pt? Ppzxt? }?|u|u}u pyu
Saison {p{p qz~p, | {pp~? ??~u w?~u, ?y~u qpz|p~. ?p| Saison {pp~p, {ux {u|su~ ?u ~p? w|t? ?p?~, ~tpz-p? { p?tp?p ?14,52 pzx? q| pq|pt. @|~ {pp Saison, p~tp ?y~u wp?tpztp ?9,60 pzx? w|, ?xp? }ux?}t? ?y~u wp?tpztp, q??p| { ?12,0 pzx? q|pt.

 

, uuu ?t??~ wp| {p{p pzxt? }?|u|u}u {}yy q?tuz q| pq|pt p?| uuu|su~ ?~p? w|t? pr{p ~ p?p }p~ pztp|p~?. Np? w|t? }?|u|u}u? 1-w|t?, ??p ?u }ux?}? ?|tp~|p~ pzxt? pr{p~? rp|p|? wppt qpp, | pzxt? }?|u|u}u {}yy w|~ {u ?{u|ut?. Mp|, ?p| Saison {pp~? ur|ru|?{ ~uyu 100,000 yu~ pztp|p~, q?p? zp? p|pt w?~u ?usu q? w| ?100000 ~ 14,52% = 14.250 yu~?, w?~u wp w|tp ?100000 ~ 14,52% 2 ?usu = | \ 7.125 {}yy q|pt. ? ur|ru|?{ {uty?{ wp| ?x?|? ({}yy) ruq-pz~tp pzxt? pr{p|p,

 

Saison {pp, | ?x ~p? ?|u}tut? q?|s???x {u|u psuyr? ?u }tu|tu, pztp|p~?p q|pt, ?z{u~? |

 

p~?p}p|? ~? p|pz?. O| ?52 pzxt ??pzt. @|~ {pp Saison, p~tp ?y~u wp?tpztp ?9,60 pzx? w|, ?xp? }ux?}t? ?y~u wp?tpztp, q??p| { ?12,0 pzx? q|pt.

 

, uuu ?t??~ wp| {p{p pzxt? }?|u|u}u {}yy q?tuz q| pq|pt p?| uuu|su~ ?~p? w|t? pr{p ~ p?p }p~ pztp|p~?. Np? w|t? }?|u|u}u? 1-w|t?, ??p ?u }ux?}? ?|tp~|p~ pzxt? pr{p~? rp|p|? wppt qpp, | pzxt? }?|u|u}u {}yy w|~ {u ?{u|ut?. Mp|, ?p| Saison {pp~? ur|ru|?{ ~uyu 100,000 yu~ pztp|p~, q?p? zp? p|pt w?~u ?usu q? w| ?100000 ~ 14,52% = 14.250 yu~?, w?~u wp w|tp ?100000 ~ 14,52% 2 ?usu = | \ 7.125 {}yy q|pt. ? ur|ru|?{ {uty?{ wp| ?x?|? ({}yy) ruq-pz~tp pzxt? pr{p|p,

 

Saison {pp, | ?x ~p? ?|u}tut? q?|s???x {u|u psuyr? ?u }tu|tu, pztp|p~?p q|pt, ?z{u~? |

 

p~?p}p|? ~? p|pz?. O| ?52 pzxt ??pzt. @|~ {pp Saison, p~tp ?y~u wp?tpztp ?9,60 pzx? w|, ?xp? }ux?}t? ?y~u wp?tpztp, q??p| { ?12,0 pzx? q|pt.

 

, uuu ?t??~ wp| {p{p pzxt? }?|u|u}u {}yy q?tuz q| pq|pt p?| uuu|su~ ?~p? w|t? pr{p ~ p?p }p~ pztp|p~?. Np? w|t? }?|u|u}u? 1-w|t?, ??p ?u }ux?}? ?|tp~|p~ pzxt? pr{p~? rp|p|? wppt qpp, | pzxt? }?|u|u}u {}yy w|~ {u ?{u|ut?. Mp|, ?p| Saison {pp~? ur|ru|?{ ~uyu 100,000 yu~ pztp|p~, q?p? zp? p|pt w?~u ?usu q? w| ?100000 ~ 14,52% = 14.250 yu~?, w?~u wp w|tp ?100000 ~ 14,52% 2 ?usu = | \ 7.125 {}yy q|pt. ? ur|ru|?{ {uty?{ wp| ?x?|? ({}yy) ruq-pz~tp pzxt? pr{p|p,

 

Saison {pp, | ?x ~p? ?|u}tut? q?|s???x {u|u psuyr? ?u }tu|tu, pztp|p~?p q|pt, ?z{u~? |

 

p~?p}p|? ~? p|pz?. O| 125 yu~ ?p?| q|pt. ur|ru|?{ {uty?{ wp| ?x?|? ({}yy) ruq-pz~tp pzxt? pr{p|p,

 

Saison {pp, | ?x ~p? ?|u}tut? q?|s???x {u|u psuyr? ?u }tu|tu, pztp|p~?p q|pt, ?z{u~? |

 

p~?p}p|? ~? p|pz?. O| 125 yu~ ?p?| q|pt. ur|ru|?{ {uty?{ wp| ?x?|? ({}yy) ruq-pz~tp pzxt? pr{p|p,

 

Saison {pp, | ?x ~p? ?|u}tut? q?|s???x {u|u psuyr? ?u }tu|tu, pztp|p~?p q|pt, ?z{u~? |

 

p~?p}p|? ~? p|pz?.