M?~tpz uuu pzxt? }?|u|u}u {}yy~?, ?x}u? p| }?|?}uut? u?~tu | ~uyu ur|ru|?{ Mitsui Sumitomo VISA {p{p

Mitsui Sumitomo VISA {p{p~ ur|ru|?{ {uty?{ ?x {}tu ?x | ?p|pz pztp|p~ p?tp?p }?}{?~t?{ quut? ? ?? qp.

 

t?{u~tu wp??|p~ {uty?{
1 q? {?x q?w|? ~u}uu q?|i-q?|i u?~tu K|u{ wp|?x ur|ru|?{ ~uyu pztp|p~?p, ?~uyu wp?pp|? wu{?xsu q?tuz w|}u~, q| {?u?|su~ ?, t?{u~?~tu ur|ru|?{ ~uyu {?u???x? ?x p|px. ?Kuz?~?u{ yq~{|uy~rz? yq~{|uy~rz
2-? {uz?~

 

, ?x p p| {ux?~tu q? w|? ?|u}su {?u, ?? usu ~uyu ur|ru|?{ w?~u tp~ {uz?~s? {?~? ??}?~u ?xsusu q|pt ?x}u q| pq|pt. M?~tpz p? ?u wp~p pztp q|?p~ {uxtu y? p|p~p wp?tpztp u?~tu {u~uu~ ?p, ?x}u p?|?~ ?pz q|p ut?.

 

p~?p}p|? | yq~{|uy~rz {uz?~?u{ | ?yq~{|uy~rz Mu~?? wp|p?? p yq~{|uy~rz
??~ wu??|t?{u }u~ {u}?|?{u?

 

Mu~?? Pay 3 q? {?x 5000 zu~p }y~y}p|t ?|u}, 1 pz|? ?|u q| pq|pt A?| yu~ q?|?{{u p ~u}uu pxp }?}{?~ ?x}u q| pq|pt. S?|u} p~tp ~tpz }ux?}?~u~ q?~ ?u q| pq|pt, ?z{u~?, ??~ w?~u q~ pz ?|u??x, O| ux qp|p~~ pxpz ??~ pzxt? }?|u|u}u p|}tpt p?p?p {u|u?~tusu ??~ wpp}t q| pq|pt. O| ?yq~{|uy~rz Mu~?? wp|p?? pztp|p~ ?pwu? p|t~-p|p pztp|p~ ?{u pz~p|?p~~ pp {u {uu{. R~tpz-p?,

 

?w}tp}p }u~ uuu ?t??
Mitsui Sumitomo VISA {p{p~ {}yy~? ur|ru|?{ {uty?{, | qp?p {p{p|p, | y? p|t~ p|p qu?|su~ pzxt? }?|u|u}u p?~ p|pt. p|}tp {uz?~su ?p|t|?p~ ?|u} q| q| pq|pt, q?p? q??~? ?|u {ux?~tu ? }?}{?~ u}u, uquq? u{?~? ?|utu~ q|pt ?|u} ?|pt.

 

Mitsui Sumitomo VISA {pp~? {uty?{ p|}tpt, 15 ?u|u|? w|t? }?|u|u}u?~ ur|ru|?{. O| ?0 pzx q|t. ?365 {?~ (?p) ~ (~p? w|t? pr{p) ~ (}ux?}~u~ qpp {u|u? }ux?}~u~ tuz?~ {?~ p~)? ??~ {}yy, ?- (pz pz~? ?|u}tut? w?}pzt) ~ (~p? w|t? pr{p) (q??~? ??p|tp~ ??{ut? {?~~u~ ~ | {u|u? }ux?}? p?p|?p~?p tuz?~ ?365 {?~ p?p }p | {?~ p~) q|pt.

 

}p|, 1-{ yu~su wp??|p~ {uty?{ p?tp|?p~, w?~u 1 ?{?zu{u~ qpp w?ptp {u|??|su~ u?tu|u, 30 ?{?zu{{u tuz?~ 50000 yu~su ptp ?? ?|tp~|pt, p|} 616 yu~ q| pq|pt | q|pt. Ap?pp pz?p~tp, ?|u} }p~? wp| }p \ 10.616 pq|pt.

 

p~?p}p|? | Mitsui Sumitomo VISA {p{p~ ur|ru|?{ {uty?{ {}yyx pztp|p~ {?~? ~u}uu {?u?|su~ ?|u} {?~? qz~p, ?xu?|su~ q|pt, ?z{u~? ~uyu ur|ru|?{ uuu ?t??, }tu|tu

 

?|u}, @|pztp p?p pz?| }p~
?xu?|su~ | ?xsut?. | uuu|su~ s?? 365 {?~ ?366 {?~?, uquq? {?q?u w|, ?x}u?~??, ~tpz-p?, q?| ~?{u~? pp {?uz?{. R~}u~ ?pp, Mitsui Sumitomo VISA {p{p, ur|ru|?{ ~uyu pztp|p~ {pt 2,000,000 yu~ 0 zu~p tuz?~ ??|t. {pp~? ??~u qpz|p~ ? ?|? wp?tpz|p, ~tpz-p?
w?p? |y}y ??~
, q?p? qp, ?x pztp|p~ u?qu?~u~ wp?p|p~ {uty pztp|p~ }?}{?~t?s? q|}pzt. R?x ur|ru|?{ ~uyu pztp|p~?p~ {uxtu, | ?q? w|, R?x ?x???xt?? pztp|p~t ?pp?p w?~u wp?p~ pztp|p~ }p?xt q| pq|pt. A?| 616 yu~ q| pq|pt.

 

p~?p}p|? | Mitsui Sumitomo VISA {p{p~ ur|ru|?{ {uty?{ {}yyx pztp|p~ {?~? ~u}uu {?u?|su~ ?|u} {?~? qz~p, ?xu?|su~ q|pt, ?z{u~? ~uyu ur|ru|?{ uuu ?t??, }tu|tu

 

?|u}, @|pztp p?p pz?| }p~
?xu?|su~ | ?xsut?. | uuu|su~ s?? 365 {?~ ?366 {?~?, uquq? {?q?u w|, ?x}u?~??, ~tpz-p?, q?| ~?{u~? pp {?uz?{. R~}u~ ?pp, Mitsui Sumitomo VISA {p{p, ur|ru|?{ ~uyu pztp|p~ {pt 2,000,000 yu~ 0 zu~p tuz?~ ??|t. {pp~? ??~u qpz|p~ ? ?|? wp?tpz|p, ~tpz-p?
w?p? |y}y ??~
, q?p? qp, ?x pztp|p~ u?qu?~u~ wp?p|p~ {uty pztp|p~ }?}{?~t?s? q|}pzt. R?x ur|ru|?{ ~uyu pztp|p~?p~ {uxtu, | ?q? w|, R?x ?x???xt?? pztp|p~t ?pp?p w?~u wp?p~ pztp|p~ }p?xt q| pq|pt. A?| 616 yu~ q| pq|pt.

 

p~?p}p|? | Mitsui Sumitomo VISA {p{p~ ur|ru|?{ {uty?{ {}yyx pztp|p~ {?~? ~u}uu {?u?|su~ ?|u} {?~? qz~p, ?xu?|su~ q|pt, ?z{u~? ~uyu ur|ru|?{ uuu ?t??, }tu|tu

 

?|u}, @|pztp p?p pz?| }p~
?xu?|su~ | ?xsut?. | uuu|su~ s?? 365 {?~ ?366 {?~?, uquq? {?q?u w|, ?x}u?~??, ~tpz-p?, q?| ~?{u~? pp {?uz?{. R~}u~ ?pp, Mitsui Sumitomo VISA {p{p, ur|ru|?{ ~uyu pztp|p~ {pt 2,000,000 yu~ 0 zu~p tuz?~ ??|t. {pp~? ??~u qpz|p~ ? ?|? wp?tpz|p, ~tpz-p?
w?p? |y}y ??~
, q?p? qp, ?x pztp|p~ u?qu?~u~ wp?p|p~ {uty pztp|p~ }?}{?~t?s? q|}pzt. R?x ur|ru|?{ ~uyu pztp|p~?p~ {uxtu, | ?q? w|, R?x ?x???xt?? pztp|p~t ?pp?p w?~u wp?p~ pztp|p~ }p?xt q| pq|pt.