Apgroz?bas kred?ts ir liela priek?roc?ba. T? k? iemaksas noteiks maks?jumu pl?nu atsevi??i, jo summa iepirk?an?s, bet b?s daudz liel?ki ikm?ne?a maks?jumi, fakts, ka t?p?c, ka tas ir sv?rst?gs kred?ts...

Apgroz?bas kred?ts, ofici?lais nosaukums sauc apgroz?bas, ir v?rds, kas noz?m?, ka j?maks? periodiski. Kopum?, tas ir paredz?ts, lai samaks?t summu, kas ir noteikta ar m?nesi, pat tad, ja p?rk d?rgas ...

Apgroz?bas kred?ts ir pie??musi sist?mu turpin?t maks?t noteiktu naudas summu, ka j?s nor?d?t katru m?nesi, nevis maks?t par atsevi??iem priek?metiem, piem?ram, maks?jumos, katru m?nesi par visu nauda...

Kred?tkarte ir n?kamaj? m?nes? vienreiz?js vai da??m, piem?ram, apgroz?bas kred?tu ar k?du no maks?jumu veidiem, bet da?u un apgroz?bas kred?tu ?ems procentu likmes procentus. K? ir min?ts par tr?kumi...