0% met?daspl?canie sp?sobhlavn? line?rne. Pri pou??van?, 15. ka?d?ho mesiaca ako d?tum uz?vierky, je nevyhnutn? vr?ti? do ?al?ieho mesiaca 10 dn?. Prv? spl?cania K dispoz?cii je funkcia, ?e z?ujem je ...

Rovn? l?nia formula, ktor? sa naz?va ro?n? miera10,2%sp?sob spl?caniavyv??enie slide syst?m, ak je rovn? alebo v???ia ako minim?lna spl?tky, m??ete ?ubovo?ne nastavi? mesa?n? spl?tky.k dispoz?cii kred...

Ro?n? miera18%sp?sob spl?caniasa mimo syst?mu, aby aj na?alej plati? rovnomerne na istinu. To prijalo jeho met?dy vlastn? spl?tkov? s n?zvom "Maipei by? ribonukleovej". Mesa?n? spl?tka, mo?no nastavi?...

R?, ofici?lny n?zov je naz?van? revolvingov?, je slovo, ?o znamen?, ?e sa pravidelne plati?. V?eobecne mo?no poveda?, ?e je potrebn? zaplati? sumu, ktor? je ur?en? na mesiac, aj ke? kupova? drah? tova...

Kreditn? karty, tam je bud?ci mesiac pau??lnu sumu alebo spl?tky, ako revolvingov? ?ver s niektor?mi z platobn?ch met?d, ale spl?tky a revolvingov?ch ?verov bude trva? ?rokov? ?rokov? sadzba. Ako je s...

Ro?n? miera15%spl?canie met?duvyv??enie slide istiny a ?rokov pau??lny revolvingov? ?ver. 10.000 jenov horn? hranica mesa?n? sumy platby, 20.000 jenov, stanovenej z radov 30.000 jenov, sa pren??a do ?...

R? je ve?k? v?hoda. Vzh?adom k tomu, spl?tky nastav? tarifa individu?lne, t?m viac je mno?stvo obchodov, ale bude ove?a v???ia mesa?n? platby, skuto?nos?, ?e preto?e je revolvingov? ?ver je fixn? mesa...