City karty revolvingov? ?ver | ako s? ?rokov? sadzby prov?zie v?po?tov?ch, inform?cie o slu?b?ch

Pri pou?it? Citi Cards, je v r?mci tohto "n?kupn?ho ribonukleovej dostupn?ch frame", m??ete zvoli? revolvingov? ?ver. K dispoz?cii r?m je ur?en? f?ze sk??ky, ktor? maj? by? vykonan? v dobe zml?v kariet, v niektor?ch pr?padoch je tie? pr?pad, ke? sa men?ie mno?stvo pe?az?, ne? je k dispoz?cii r?m karty nastavi?. Ak je to v r?mci dostupn?ch r?me, je mo?n? zvoli? revolvingov? ?ver v obchode.

 

Okrem toho mesto karty Existuj? dva druhy prev?dzky "v?etko ot??av?ho z ribonukleovej-nesk?r". "V?etko ribonukleovej" znamen?, ?e aj ke? nezad?te ob?a?ova? revolvingov?ch ?verov v obchode, je slu?ba, ako je platba vykonan? v revolvingov?ch ?verov. Ak zad?te pau??lnej sumy alebo spl?tky, aby bol ist?, ?e to m? by? n?rokovan? ako revolvingov? ?ver, v ?ase u??vania bu?me opatrn?.

 

"revolvingov? nesk?r" znamen?, ?e aj ke? ur??te pau??lnej sumy alebo spl?tky, je slu?ba, ktor? m??e zmeni? sp?sob platby na revolvingov?ho ?veru nesk?r. T?to slu?ba by sa ob?s? postup po telef?ne alebo cez internet, m??ete pou?i?. Referen?n?

 

| ribonukleov? Neskor?ie | o vr?tenie met?da
spl?cania revolvingov?ch ?verov o v?hod?ch a nev?hod?ch

 

City kariet, bola rozdelen? do dvoch "line?rny priebeh Flex Variabiln? Course". V line?rne Samozrejme, ?e m??ete ur?i? mno?stvo spl?canie mesa?ne v rozmedz? od 10.000 do 50.000 jenov jenov (10.000 jenu). Av?ak, v pr?pade, ?e n?kupn? ribonukleov? k dispoz?cii r?m je viac ako 500.000 jenov, ?e to bude v rozmedz? od 20.000 do 50.000 jenov jenov. V

 

flex Variabiln? samozrejme mno?stvo spl?canie mesa?n? je ur?en? disponibiln?ho zostatku lehoty. Av?ak, ak je viac ako nakupovanie k dispoz?cii r?m, preto?e je nutn? zaplati? prebytok naraz v bud?com mesiaci, bu?me opatrn?.

 

revolvingov? ?ver komisie City karty revolvingov? prov?ziu sadzby kreditn?ch ?rokov
Mestsk? karty sa bude l??i? v z?vislosti od druhu a ?ase pou?itia karty. Konkr?tne sa jedn? o mesto Re?lna ro?n? miera na odmeny karty City cash back karta City Elite karty "z 13,2 na 18,0 percenta (vstupn? v z?sade 15,0 percenta ?krtnite)", "15,0 percenta" v mestskom jasn? karty, a v druhom karty "z 12,0 na 18,0 percenta." bude to.

 

poplatok ?rokov? sadzba, ale bude vypo??tan? "mno?stvo vyu?itie pe?az? x re?lny medziro?n? tempo", r?zne ?rokov? sadzby poplatkov pr?s? visie? cel? dobu spl?cania. Napr?klad v pr?pade City Clear karty, v pr?pade doby splatnosti je jeden rok, ale m?te v st?vke je 15,0% prov?zia ?rokovej ro?nej sadzbou, v pr?pade vr?tenia do ?iestich mesiacov bude 7,5 percent pol?asu. In?mi slovami, ??m krat?ia je doba spl?cania, ?rokov? sadzba poplatku m? by? vyplaten?, je mal?.

 

referencie | v?eobecn? z?ujem (prov?zie) revolvingov?ch ?verov, ?rokov? sadzby