Epos karty revolvingov? ?ver | ako s? ?rokov? sadzby prov?zie v?po?tov?ch, inform?cie o slu?b?ch

R? z Epos karty, "ke? ribonukleov? i ribonukleov? zmeni?," nebude existova? dve slu?by. "Ribonukleov? zmena" znamen?, ?e aj ke? ur??te pau??lnej sumy alebo spl?tky v ?ase n?kupu, je slu?ba, ako je mo?n? meni? v R? zo potom, ?o postupom. Komisia revolvingov?ho ?veru bude trva?, ale preto, ?e to m??e by? kon?tantn? mno?stvo vr?tenie pe?az? mesa?ne, m??ete zn??i? z??a? mesa?n? spl?tky.

 

"kedyko?vek ribonukleovej" je slu?ba, ktor? v?dy sa stane platbu revolvingov?ho ?veru. Vzh?adom k tomu, ?e sa automaticky nastav? ako revolvingov? ?ver v okamihu pou?itia karty, nemus?te vykon?va? postup ako "ribonukleovej zmeny". Av?ak, aj ke? ur??te pau??lnej sumy alebo spl?tky, bud?ci mesiac n?rokoch sa maj? sta? revolvingov? ?ver, po?me venova? pozornos? k tomuto bodu.

 

Ak chcete pou??va? tieto slu?by, na telef?ne, na webov?ch str?nkach a z?kazn?ckeho centra Epos karty, budete musie? ob?s? postup.

 

V mesa?nom
Epos kartu, ktor? m??e zmeni? v??ku spl?canie pe?az?, ak pou??vate slu?bu s n?zvom "ribonukleov? zmena platba Samozrejme", m??ete zmeni? mesa?n? pl?n spl?cania. A "?tandardn? priebeh a dlhodob? Samozrejme, ?e line?rny priebeh" z troch typov spl?tkov?m kalend?rom sa priprav? v ?tandardnom kurze a dlhodob? Samozrejme, ?e v??ka spl?tky sa ur?? pod?a v?hy. V line?rnom priebehu, bude stanoven? mesa?n? sumu vr?tenia pe?az? bez oh?adu na zostatok (5, 000 jenov).

 

Navy?e m??ete zv??i? mno?stvo vr?tenie pe?az?, a tie? m??ete zaplati? zostatok v plnej d?vke. Ak je to mo?n?, s pred?asn?m splaten?m, povedie to k ?spor?m, ?e v??ka ?rokovej sadzby prov?zie. Referen?n?

 

| bulk splatenie pau??lna platba revolvingov? ?ver je mo?n?? Ke?

 

Epos body v
Epos karty, ktor? sa akumuluje v pon?k, ktor? pou??vaj? revolvingov? ?ver pom??e z?ska? epos bod. V pr?pade platby v hotovosti, ?o bude jeden bod vzh?adom ku ka?d?mu 200 jenov, vyu??vanie revolvingov?ch ?verov je 2 kr?t alebo viac bodov z?skate. Je potrebn? poznamena?, Epos bodov kumulovan? mo?no pou?i? pri n?kupoch v Marui, m??ete nahradi? cel? radu dar?ekov?ch certifik?tov.

 

Ak Epos pomocou ot??av? kreditnej karty ?rokov? sadzba prov?zie
Epos kartu, mus?te zaplati? ?rokov? poplatok, ktor? je ur?en?. Re?lna ro?n? miera je "15 percent", to je priemern? ??seln? hodnota v porovnan? s inou kartu.

 

poplatok ?rokov? sadzby, rovnako ako v kartov?ch spolo?nost? v?eobecne spotrebite?sk?ch ?verov a ?verov, bol vypo??tan? "suma vyu?itie pe?az? x re?lneho ro?n?ho tempa." Napr?klad pomocou 100.000 jenov v revolvingov?ch ?verov, v pr?pade splatenia vo v??ke pe?a?n?ch ?iestich mesiacov, ved?a "100000 × 0,15 ÷ 6 = 2,500 jenov", bude trva? ?rokov? poplatok vo v??ke 2500 jenov celkom.

 

referencie | v?eobecn? z?ujem (prov?zie) revolvingov?ch ?verov, ?rokov? sadzby Trv? 500 poplatkov yen ?rokovej sadzby.

 

referencie | v?eobecn? z?ujem (prov?zie) revolvingov?ch ?verov, ?rokov? sadzby Trv? 500 poplatkov yen ?rokovej sadzby.

 

referencie | v?eobecn? z?ujem (prov?zie) revolvingov?ch ?verov, ?rokov? sadzby