Rozdiel revolvingov?ch ?verov a spl?tkov?ch platieb

Rozdiel revolvingov?ho ?veru a spl?tky mo?no n?js? v podmienkach, ako ur?i? mesa?n? platby. Revolvingov? ?ver je met?da, ktor? bude plati? pre nastavenie kon?tantnej ?iastku zaplati? ka?d? mesiac v dobe kontraktu karty, ale spl?tky je met?da, ktor? bude plati? zaka?d?m, ke? nastavi? individu?lne v ?ase n?kupu.

 

V
revolvingov?ch ?verov a revolvingov?ch ?verov, a nastavte mesa?n? platby v ?ase podstate zmluvy karty. Min?? 20, ke? v minim?lnom yen platbu mesa?n?ch 5000 jenov, nastavenia, ako je 10.000 jenov pri pou?it? suma je rovn? alebo v???ia ako 20.000.000jen je be?n?. V tomto pr?pade to ni? nemen? na 5000 min yen platby ka?d? mesiac mno?stvo pou?itie. Okrem toho, ak je minim?lna platba alebo viac kariet spolo?nos? sa rozhodla, m??ete nastavi? mno?stvo pe?az? na ich vlastn?.

 

v revolvingov?ch ?verov, pred zaplaten?m celej n?kupy alebo mo?no nastavi? v revolvingov?ch ?verov, takisto alebo m??ete nastavi? na revolvingov? ?ver telefonicky alebo domovskej str?nke firmy karty po nakupovan?. Okrem toho m??ete tie? ur?i? sp?sob platby k revolvingov?ho ?veru pri n?kupe v obchode. K dispoz?cii je tie? ribonukleov? vyhraden? karta, bud? v?etky pou?itia tejto karty je automaticky revolvingov?ch ?verov.

 

spl?tky
spl?tky a syst?m, ktor? bude plati? je rozdelen? do mno?stva po?adovan?ho pou??vate?a. Vypl?canie mesa?n?ch sa l??i pod?a mno?stva pou?itia a po?tu platieb je ve?k? rozdiel medzi revolvingov?ho ?veru. Po?et platieb, nastavi? individu?lne pre ka?d? pou?itie karty. 3 kr?t alebo 5 kr?t, 10 kr?t, je be?n?, ako je 12-kr?t. Je mo?n? nastavi? a? 24 kr?t alebo 36 kr?t, alebo si m??ete vybra? platbu bonus.

 

a nev?hody

 

 

V?eobecne ka?d? z v?hod, revolvingov? ?ver je nastaven? na ?roky ako zvy?uje spl?tky. V mnoh?ch pr?padoch sa 18% podielu z 15% v revolvingov?ch ?verov, spl?tky sa stala 15% z 12%. V revolvingov?ho ?veru m? mesa?n? platby kon?tantn?, preto?e sa jedn? o rovnak? mno?stvo pe?az?, ktor? maj? plati? bez oh?adu na to, ko?ko n?kupov, dom?cnosti v takom bode To hovor?, ?e met?dy priate?sk? platby. Zaka?d?m

 

obr?ti? na spl?tky na n?kup tovaru, bude t?to suma platby na?alej zvy?ova?. Ke? je revolvingov? ?ver pokra?uje v nakupovan?, ale tam s? v?dy kon?ia bu? k strate alebo sa stali pr?pad, spl?tky, na druhej strane, preto?e po?et je nastaven?, je t? v?hodu, ?e dokon?enie platby je ?ahk? pochopi?. Preto revolvingov? ?ver alebo zlou spr?vu fondov, ?udia, ktor? s? alebo by chceli komprimova? ?o najviac platba z??a? mesa?n?ho ?elila.

 

Okrem spl?tok, aj ke? sa pok?site zmeni? sp?sob platby z nasleduj?cich mo?nost?, je ?a?k? meni? tak dlho, k?m nie s? k dispoz?cii ?iadne zvl??tne podmienky, revolvingov? ?ver je mo?n? z?loha. To je ve?k? v?hoda revolvingov?ch ?verov. Napr?klad, ak si k?pite 100.000 jenov tovar, ponechajte ?as je revolvingov? ?ver, v pr?pade, ?e peniaze, ktor? bolo organizovan? ako je napr?klad nasleduj?ce mesiace m??u by? pripraven?, m??ete by? dokon?en? naraz platby s peniazmi.

 

?e suma, m??ete zn??i? platbu ?rokov. Platba vopred v pr?pade spl?tok nie je nemo?n?, ale po ktor? maj? priamy kontakt telef?n at? firme karty, je pravdepodobn?, ?e bude ??tova? administrat?vne o z?ujme, ako je v?asn? spl?canie ?rokov samostatne. Revolvingov? ?ver je dobr? pochopenie toho, ako to funguje, m??ete pou?i?, ako je ve?mi v?hodn? ?s? riadne zaplaten? pri pou?it? z?lohy. Napr?klad, ak si k?pite 100.000 jenov tovar, ponechajte ?as je revolvingov? ?ver, v pr?pade, ?e peniaze, ktor? bolo organizovan? ako je napr?klad nasleduj?ce mesiace m??u by? pripraven?, m??ete by? dokon?en? naraz platby s peniazmi.

 

?e suma, m??ete zn??i? platbu ?rokov. Platba vopred v pr?pade spl?tok nie je nemo?n?, ale po ktor? maj? priamy kontakt telef?n at? firme karty, je pravdepodobn?, ?e bude ??tova? administrat?vne o z?ujme, ako je v?asn? spl?canie ?rokov samostatne. Revolvingov? ?ver je dobr? pochopenie toho, ako to funguje, m??ete pou?i?, ako je ve?mi v?hodn? ?s? riadne zaplaten? pri pou?it? z?lohy. Napr?klad, ak si k?pite 100.000 jenov tovar, ponechajte ?as je revolvingov? ?ver, v pr?pade, ?e peniaze, ktor? bolo organizovan? ako je napr?klad nasleduj?ce mesiace m??u by? pripraven?, m??ete by? dokon?en? naraz platby s peniazmi.

 

?e suma, m??ete zn??i? platbu ?rokov. Platba vopred v pr?pade spl?tok nie je nemo?n?, ale po ktor? maj? priamy kontakt telef?n at? firme karty, je pravdepodobn?, ?e bude ??tova? administrat?vne o z?ujme, ako je v?asn? spl?canie ?rokov samostatne. Revolvingov? ?ver je dobr? pochopenie toho, ako to funguje, m??ete pou?i?, ako je ve?mi v?hodn? ?s? riadne zaplaten? pri pou?it? z?lohy.