Koncept revolvingov?ho ?verov? limity, sp?sob v?po?tu

na spotrebite?sk? financovanie a kreditn? karty karty, bol nastaven? je v?dy "?verov? limit". Po prijat? ?veru prekro?? ?verov? limit, k?m sa zni?uje disponibiln? zostatok v bud?com a n?slednej platby, nebudete m?c? prij?ma? nov? p??i?ky.

 

 

 

Okrem toho, ?e v pr?pade, ?e sp?sob platby v revolvingov?ho ?veru, budete je nastaven? na "revolvingov? ?verov? limit". To je financovan? revolvingov?ch ?verov, to sa odkazuje na maxim?lne mno?stvo pe?az?. Suma z?vis? na karte, ale v pr?pade, ?e aj ke? je zhodn? s ?verov? limit, tie? zaznamenali pr?pady oto?nej ?verov? limit je poskytovan? ako vn?torn?ho r?mu.
Pr?pad
?verov? limit a revolvingov? ?verov? limit je rovnak? mno?stvo, ?e nem?te to?ko m??e zlyha? s p??i?kou, ke? d?te ?verov? limit na hlavu. Av?ak, ke? bol nastaven? revolvingov? ?verov? limit vo vn?tornom r?mom, Zozn?mte sa s ?verov?m limitom a revolvingov? ?verov? limit, v uvedenom porad?, mus?te by? vedom? v?hy.
referencie
| R? iba kreditn? karty odkaz
| je, ako revolvingov? ?ver funkciu s kreditnou kartou

 

obmedzi? mno?stvo jednotliv?ch detailov karty na slu?by, skontrolujte vy??ie uveden? str?nky.

 

Pozrime sa na konkr?tny pr?klad z ?verov?ho limitu a revolvingov? ?verov? limit
napr?klad pou?i? hranice 500.000 jenov, nech je a ma? kartu, ktor? ribonukleov? hranice 300.000 jenov. V tomto pr?pade, "?e je mo?n? z?ska? p??i?ku a? do v??ky maxim?lne 500.000 jenov v jednej karte, a to a? do 300.000 jenov z nich s? k dispoz?cii v R?" sa bude naz?va?.

 

3 len jednorazov? platba v jednom mesiaci s touto kartou, pri nakupovan? na 5000 jenov v revolvingov? ?ver, ?verov? limit bude "500000jen -3jen -5000 jenov = 465,000 jenov". Na rozdiel od toho sa ot??a? ?verov? limit je "300000 len -5000jen = 295, To robil 000 jenov ".

 

zvl??tnu pozornos? bude potrebn?, je na ?ase, ?e by do?lo k prekro?eniu revolvingov? ?verov? limit. V?dy je pop?san? v bro??rach a webu spolo?nosti karty, ale vo v???ine pr?padov mno?stvo pe?az? nad r?mec revolvingov?ho ?verov?ho limitu, budete "uviedol jednor?zovo do bud?ceho mesiaca." Bilancia

 

na?alej pou??va? revolvingov? ?ver bez oh?adu na tom mieste, povedzme, revolvingov?ch ?verov vo vy??ie uvedenom pr?klade je, ?e boli vykonan? na "320.000 jenov". Sonaruto, okrem vr?tenia norm?lneho revolvingov?ch ?verov, sme sa predpoklad? v bud?com mesiaci "20.000 jenov z ribonukleovej obmedzuj? nadmern?" bud? ??tovan?.

 

teda vyu?i? pl?novan?ho karty, uchopi? v?hy je pravdepodobne z?sadn?. Vzh?adom k tomu, revolvingov? ?ver je zvl??? n?chyln? k dostan? do situ?cie, ako je napr?klad "Neviem, ?i pou??vate moc po tom v?etkom," ??tal ?pecifik?ciu ka?d?ho mesiaca, bude d?le?it?, aby v?dy viete rovnov?hu vo f?ze pou??vania.